Informacje o danych osobowych klientów LUXKON

Administratorem danych osobowych klientów jest:

     LUXKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

/dawniej Grupa Luxkon sp. z o.o. sp.k./

z siedzibą w Koninie 62- 500 przy ul. Kolskiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000894529, REGON 384993963, NIP 6653027757 (zwana dalej: “Administratorem”).

 § 1

1. Bezpośredni kontakt z Administratorem można uzyskać pod numerem telefonu: +48 63 242 95 55 w 21, fax +48 63 242 95 55 w 36; e-mail: luxkon@luxkon.pl

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe klientów:

a) imię i nazwisko / firma,

b) adres zamieszkania,

c) adres prowadzenia działalności gospodarczej,

d) NIP.

3. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia umowy, lecz jest niezbędne w celu:

a) wystawienia faktury,

b) dostarczenia towaru na wskazany przez klienta adres,

c) rozpatrzenia reklamacji.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych klientów stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia         2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia     dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: “RODO”), gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest klient.

5. Dane osobowe klientów będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do prowadzenia dokumentacji księgowej, zgodnie z przepisami prawa.

6. Dane osobowe klientów zostaną powierzone na rzecz podmiotu obsługującego systemy informatyczne Administratora.

7. Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo        do przenoszenia danych.

8. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

 

 

 

§ 2

Udostępnianie danych osobowych

  1. Niektóre produkty i/lub usługi, które dostarczymy wymagają zaangażowania osób trzecich. Nie sprzedajemy, nie rozpowszechniamy ani nie przekazujemy w inny   sposób, na zasadach komercyjnych, Danych Osobowych osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że możemy przekazywać informacje w ramach grupy spółek, do których     należymy, jak również naszym usługodawcom.

  2. Dane osobowe mogą zostać przekazane w szczególności P.H.U. Luxkon S. Jacolik, E. Studziński, K. Studziński s.j. KRS 0000060347 REGON 310002565 NIP     6660000628 w ramach grupy spółek do których należymy w przypadku, gdy jest to konieczne, aby dostarczyć produkty, usługi lub informacje. Jak również w celu   spełnienia naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych.

  3. Przekazujemy, w przypadku gdy jest to konieczne Państwa Dane Osobowe także naszym usługodawcom, będącym osobami trzecimi, których angażujemy w celu     świadczenia dla nas różnych usług, w zakresie:

    a) dostaw naszych produktów (np.kurierzy);

    b) usług marketingowych oraz  reklamowych (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne, dostawcy rozwiązań w zakresie e-mailingu);